Integritetspolicy

Raketen Bredlarm värnar om din personliga integritet, det ingår i våra grundläggande värderingar om ansvar och ärlighet. Vi arbetar löpande med att dina personuppgifter hos Raketen Bredlarm är korrekt och säkert hanterade. Vi utgår i vårt dagliga arbete med personuppgifter alltid ifrån gällande rätt och följer både den rättsliga och tekniska utvecklingen på området.

Sättet vi får använda de personuppgifter vi får är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna logga in, göra dina inköp hos oss. Så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter med integritet och sekretess i enlighet med avtalet med dig och de regler som finns avseende personuppgifter.

För att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Raketen Bredlarm ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar (om det inte är uppenbart ändå) och syftet som Raketen Bredlarm kan komma att använda dem för.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur Raketen Bredlarm hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Raketen Bredlarm och hur du kan utöva dina rättigheter.

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi vet att du som kund förväntar dig viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss – och vi är glada att tillhandahålla det. För att vi på Raketen Bredlarm ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av Raketen Bredlarm. Kundens integritet och förtroende är därmed centralt för vår verksamhet.

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att kreditköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Det är Raketen Bredlarm AB (org.nr. 556819-0994) som är ansvarig för dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.

Andra som får del av dina uppgifter

Raketen Bredlarm har till sin hjälp i verksamheten även andra bolag utom Raketen Bredlarm.  Raketen Bredlarm kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till bolag som är våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis får Raketen Bredlarm och Payson samt postförmedlare dina adressuppgifter vid ett köp på vår webbsida. Detta sker alltid under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från att de används felaktigt. När uppgifterna överförs till annat bolag finns särskilda avtal tecknade med tydliga instruktioner om behandlingsbegränsningar och höga säkerhetskrav. Personuppgifterna kommer inte att delas eller överföras till bolag utanför Raketen Bredlarm förutom för behandling för Raketen Bredlarms räkning, t ex administrativa ändamål, distribution, ekonomisk redovisning, drift av larm och bredband. Raketen Bredlarm kommer inte sälja dina personuppgifter till part utanför Raketen Bredlarm utan ditt godkännande.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

 • Samarbetspartner som hanterar och sköter utvecklingen av Raketen Bredlarm webbsida.
 • Samarbetspartner som hanterar betalningar på Raketen Bredlarm webbsida. För att hantera
  betalningar som görs av Raketen Bredlarm kunder inhämtas hjälp av leverantör för att
  garantera snabb och säker betalning för dig.
 • Samarbetspartner som sköter drift och underhåll av Raketen Bredlarm webbsida.
 • Samarbetspartner som sköter Raketen Bredlarm ekonomiska redovisning.
 • Samarbetspartner som sköter drift och uppdatering av Raketen Bredlarm larmtjänst.
 • Samarbetspartner som ansvarar för stadsnätet vid leverans av internet till Raketen Bredlarm kunder.

Dessa personuppgifter behandlar Raketen Bredlarm

Som vi förklarat ovan finns det många situationer i vår relation när Raketen Bredlarm behöver få vissa nödvändiga uppgifter om dig, exempelvis vid köp eller när du kontaktar Raketen Bredlarm kundservice.

Personuppgifter du lämnar till oss:

 • Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, person- och samordningsnummer (som även inkluderar siffra för kön), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, (inklusive för medkontohavare).
 • Användarnamn och lösenord för inloggning / Mina Sidor.
 • Konto- och betalningsuppgifter, kortinnehavare (dock inte kortnummer och CVC-kod), samt fakturainformation etc.
 • När du använder Raketen Bredlarm tjänster eller handlar hos oss sparar våra system en del uppgifter för att underlätta för dig och oss i uppfyllande av vår relation.

Personuppgifter som Raketen Bredlarm har samlat in om dig:

 • Din order- och köphistorik som kund, inklusive transaktionstidpunkt och betalsätt.
 • Kundnummer.
 • E-post och meddelanden via sociala medier till Raketen Bredlarm kundservice.
 • Användarinformation avseende Raketen Bredlarm tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
 • Teknisk enhetsinformation (såsom mobil, dator eller platta) så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar.

Personuppgifter som Raketen Bredlarm har samlat in från tredje part:

 • Adressuppdatering, kreditupplysning, inkomstuppgift, skulder hos Kronofogden och annan finansiell information.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver Raketen Bredlarm ha både klara ändamål och laglig grund för behandlingen. Saknas något av detta kommer Raketen Bredlarm inte att behandla dina uppgifter.
Vi samlar aldrig in personuppgifter för att de kanske är ”bra att ha” i framtiden.
För att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås (laglig grund) behandlar Raketen Bredlarm dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet, ålder och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, inklusive kontroll mot extern källa som Bank ID.
 • För att administrera din beställning/köp och kundförhållandet, inklusive avisering om leverans, kontakter i samband med försenad leverans, reklamationsärenden och garantiärenden.
 • För att hantera din betalning.
 • För att hantera ditt kreditköp, inklusive kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag, samt egenindrivning av obetalda krediter.
 • För att tillhandahålla dig med information och ARaketen Bredlarm tjänster.
 • För att kunna hantera ditt abonnemang av tjänst från Raketen Bredlarm och användarkonto i enlighet med villkoren, inklusive behörighet att logga in, göra det möjligt att se din köp-/orderhistorik samt eventuella abonnemang hos oss.
 • du kan spara inköpslista och varukorg eller liknande funktioner (detta möjliggörs genom analyser och cookies.
 • För leverans av produkter beställda via vår webbsida och utlämning hos ett postombud.

Om du inte lämnar de personuppgifter som Raketen Bredlarm behöver har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla vårt åtaganden i förhållande till dig. Raketen Bredlarm kan då inte ingå avtal
eller måste kanske avsluta ett ingånget avtal.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse (laglig grund) behandlar Raketen Bredlarm dina personuppgifter
till följande ändamål:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i
  IT-system).
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

I vissa fall har Raketen Bredlarm ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana berättigade intressen är att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster, så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation. Ytterligare ett intresse är Raketen Bredlarm affärsutveckling och kundstrategi varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för våra kunder. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för Raketen Bredlarm.

För följande ändamål behandlar Raketen Bredlarm dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse (laglig grund):

 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster.
 • För att förhindra missbruk, förhindra olovlig inloggning, samt förebygga, och utreda/anmäla
  brott mot företaget

I vissa fall har Raketen Bredlarm bett om ditt samtycke för viss behandling där det är enda möjliga
lagliga grund.

Automatiserat beslutsfattande

I följande fall fattas beslut automatiskt: vid beviljande eller nekande av kreditlimit, samt personliga erbjudanden i vissa fall

Här behandlar Raketen Bredlarm dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Raketen Bredlarm strävar alltid till att finna alternativa lösningar för dessa undantagsfall. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners för att tillse att de följer våra instruktioner avs. behandlingen.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Raketen Bredlarm godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och USA:s Privacy Shield.

Ibland kan det förekomma länkar till externa parter på Raketen Bredlarm webbsida, exempelvis en länk direkt till en produkts producent. Om du besöker de externa parternas websidor kan de behandla dina personuppgifter. Detta ligger dock bortom Raketen Bredlarm kontroll, ansvar och integritetspolicy.

Såhär länge behandlar Raketen Bredlarm dina personuppgifter

Raketen Bredlarm har etablerade gallringsrutiner i sin verksamhet som bestämmer hur länge vi behandlar dina uppgifter. Som huvudregel kommer dina personuppgifter behandlas till dess att de inte längre behövs för ändamålen i relationen med Raketen Bredlarm. Detta är så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga eller rättsliga åtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt lag. När Raketen Bredlarm behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar vi uppgifterna endast så länge som det behövs för respektive ändamål. Raketen Bredlarm har också rätt att behandla dina personuppgifter under rimlig tid för att tillvarata Raketen Bredlarm rättsliga intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning har Raketen Bredlarm rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp genomförts eller att vårt avtal löpt ut. Raketen Bredlarm behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis – vilket beror på situationen.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Raketen Bredlarm att behandla personuppgifter som används till enbart direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Ofta används dock uppgifterna även till andra ändamål varför behandlingen kan fortsätta, men vi slutar skicka dig direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts i den mån Raketen Bredlarm är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Raketen Bredlarm skyddar dina personuppgifter

Raketen Bredlarm vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar, antivirusprogram och andra tekniska lösningar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Raketen Bredlarm har behörighet att ta del av dem. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs behörigt lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer, personnummer (inklusive siffra för kön), hälsa och eventuell annan information, görs det enligt vedertagna säkerhetsregler.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Raketen Bredlarm behandlar om dig. Mycket av den informationen finner du i denna policy.

Du har rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade i Raketen Bredlarms system.

Du har också rätt att begära radering av vissa eller alla dina personuppgifter. I vissa fall har du också rätt att invända mot Raketen Bredlarms behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna.

För de fall Raketen Bredlarm behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Raketen Bredlarm fryser då behandlingen i möjligaste mån för en förnyad intresseavvägning, vi omprövar helt enkelt vår tidigare gjorda intresseavvägning. För att vi ska behandla dina uppgifter baserat på berättigat intresse måste Raketen Bredlarms berättigade intresset väga tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Att ibland ompröva sina beslut är nyttigt och helt i enlighet med vår värdegrund om att alltid förbättra oss.

Om ett automatiserat beslut hos Raketen Bredlarm haft rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkat dig har du rätt att invända mot beslutet och istället få ett beslut av en person på Raketen Bredlarm.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Raketen Bredlarm i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Vilket formatet är beslutar Raketen Bredlarm, men vi strävar efter enkelhet och följer den tekniska utvecklingen på området.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du har även rätt att återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och relationen mellan dig och Raketen Bredlarm kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Raketen Bredlarm tar normalt sett inte betalt för de åtgärder vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls.

Om du inte är nöjd med hur Raketen Bredlarm behandlar dina personuppgifter och den information vi gett dig, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över vår hantering av personuppgifter.

Ändring av Integritetspolicyn

Raketen Bredlarm har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer att informeras om på Raketens webbsida, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på vår webbsida, www.raketen.se

Frågor till Raketen Bredlarm

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Raketen Bredlarm. Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in.
Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss på nedanstående adress. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig personligen. Svaret kommer skickas till din folkbokföringsadress eller annan adress vi kan acceptera som säkert tillhörande dig.

Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimliga begäran antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna eller att inte tillmötesgå begäran.

Du når personuppgiftsansvarige Raketen Bredlarm AB, org.nr. 556819-0994,
på adress: Raketen Bredlarm AB, Erstagatan 6 852 43 Sundsvall,
e-post: info@raketen.se

Integritetspolicyn fastställdes av Raketen Bredlarm AB den 1 juli 2023.

* Utöver denna policy gäller även de avtal du ingått med Raketen Bredlarm, framförallt vid köp av produkter
samt abonnemang eller övriga tjänster i Raketens säkerhets sortiment.